محل تبلیغات شما
آنچهکه یک جریان انقلابی را پویا و فعال نگه می دارد، داشتن یک نظم در گفتار و یا سخنغالبی است که مضمون اصلی اندیشه حاکم بر یک دوره تاریخی است. پدیده های ی ،اجتماعی ، و فرهنگی ، اقتصادی یک جامعه معلول گفتار و سخن غالبی است که از درونخاستگاه مردمی شکل گرفته باشد. به طور معمول در هر جامعه ای گفتمانهای مختلفی وجوددارد که بسته به بستر خود دارای قدرت نفوذ در افکار عمومی است که همواره میان اینگفتمانها نوعی رقابت ، کشمکش و نزاع برای غلبه و برتری وجود دارد. به طور مثال درنظام جمهوری اسلامی گفتمان اصلاحات ، و گفتمان اصولگرایی به منظور کسب قدرت همیشهدر حال جدال و کشمکش هستند. اگر بخواهیم خواستگاه اصلی گفتمان اصلاحات لیبرال را تعریفکنیم خواستگاهی جز عالم نفسانی بشر ندارد. به همین خاطر است که تاکید بر لیبرالیسمدر همه حوزه ها برای تغذیه نفسانیات یک اصل انکار ناپذیر است.لذا اصلاح طلبان بادرک اینکه این گفتمان یک گفتمان غالب جهانی است و برای انسان جذابیت دارد در دورههای مختلف  از طریق خلق و تولید خردهگفتمان ها، تلاش می کنند با طرد دیگر گفتمان ها، بخصوص گفتمان انقلاباسلامی  غلبه و تسلط گفتمانی خود در جامعه  را حفظ نماید.اما حدود 30سال حاکمیت گفتمانالتقاطی اصلاحات که بیشتر رنگ و بوی لیبرالی داشته است امروز نتیجه تلخ آن آشکارشده و مردم تلخی فقر ، فساد و تبعیض را بخوبی درک می کنند. گفتمان انقلاب اسلامیامام خمینی (ره) در حالی شکل گرفت که مردم در فقر، فساد و تبعیض حکومت پهلویگرفتار شده بودند و به امام لبیک کفته و تا آخر ماندند. اگرچه انقلاب رژیم پهلویرا از بین برد اما تفکر غربزده های شیفته لیبرال سرمایه داری از بین نرفت و با پوستینجدید همان ت ها را در جمهوری اسلامی پیاده کرده و می کنند. لیبرالهای بهظاهر مذهبی  با بی شرمی تمام دم از اصلاحانحرافاتی می زنند که خود مسبب آنند.  این در حالی است که قشر انقلابی و حزب الله که خود دردکشیده  همین فقر و فساد و تبعیض است باید داعیه دار مطالبات مردمی باشد.لیبرالیست ها با پیش دستی تلاش می کنندنیتی  مردمی را نتیجه ناکارآمدی  نظام معرفی کنند در حالی که مردم نتیجه عملکردآنها را درو می کنند. امروز مطالبه غالب مردم عدالت و مبارزه با فقر و فساد وتبعیض است. این همان گفتمانی است که امام و رهبری معظم انقلاب داعیه دار انند لذاباید جبهه انقلابی از درون خواست و مطالبه ملت گفتمان خود را انتخاب کند . با اینکار اول هم حرف و سخن مردم زده و هم شنیده می شود. دوم سرمایه داران بی درد ولیبرال های مدافع سرمایه داری در قدرت مجبور به تعظیم در مقابل مردم و جبههانقلابی خواهند بود. گفتمانی اثرگذار است که پشتیبانی مردمی ، هدایتگری ولاییداشته باشد و از یک نظم در بیان و سخن غالب درفضای عمومی جامعه برخوردار باشد. بهنظر می رسد در جبهه انقلابی کشور به دلیل محافظه کاری شدید فرصت سوزی می شود و بههمین دلیل گفتمان عدالت طلبی و مبارزه با فقر ، فساد و تبعیض آلت دست عناصرانحرافی می گردد. نیروهای انقلابی ، ائمه جمعه و جماعات، حزب الله، ولایتمداران،دل سوزان نظام نباید بگذارند مطالبه  عدالت در میان گرد وغبار فتنه و اغتشاش بهفراموشی سپرده شود و یا توسط عده ای لیبرال مسلک به ناحق مصادره گردد. 

گفتمان حلقه مفقوده جبهه انقلاب اسلامی

جنگ اقتصادی و اولویت‌ها

چگونگی مواجه با اعتراضات مردمی

گفتمان ,، ,یک ,مردم ,انقلابی ,اسلامی ,است که ,فساد و ,و تبعیض ,انقلاب اسلامی ,می کنند ,گفتمان انقلاب اسلامی

مشخصات

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
..Me is typing Roberta's info سرگرمی ادبیات تهران-من-خدا tebestuco مطالب جالب و خواندنی chiarerewo ایده برتر پارسیان خاورمیانه rosridesdi